El Fons Valencià per la Solidaritat obri el període d’inscripcions perquè personal tècnic municipal realitze voluntariat internacional

L’entitat municipalista per la solidaritat inicia la novena edició del projecte de cooperació tècnica “Especialista Municipal Voluntari/ària” 

L’objectiu d’aquest projecte, el qual compta enguany amb 24 places, és prestar assistència tècnica especialitzada durant un mes en municipis i entitats de Bolívia, l’Equador i el Salvador

València, 17 de maig de 2022.- El Fons Valencià per la Solidaritat ha obert el termini d’inscripció -el qual finalitza el 12 juny- per a cobrir 24 places de voluntariat internacional mitjançant la cooperació tècnica a municipis de Bolívia, l’Equador i el Salvador, en base a projectes sol·licitats des dels propis països del Sud. Aquest projecte, denominat “Especialista Municipal Voluntari/ària” està enfocat a personal tècnic especialitzat d’ajuntaments i mancomunitats que formen part del Fons Valencià, però també a persones tècniques municipals de qualsevol altre ajuntament o mancomunitat no integrat en el Fons però que estiguen empadronades a un municipi adherit al Fons.. Les places que s’ofereixen es concentren en la seua majoria en l’àmbit de la igualtat, joventut, turisme, desenvolupament local, música i gastronomia, i totes les despeses ocasionades com a conseqüència del voluntariat estan cobertes.

Els objectius generals d’aquesta convocatòria pública són els de crear una consciència solidària i cooperativa en les persones voluntàries que participen, prestar assistència tècnica especialitzada en municipis i entitats dels països del Sud, i obrir un espai de participació directa en terreny per a les entitats locals sòcies del Fons, en programes i projectes de cooperació internacional al desenvolupament que està executant l’entitat. També es pretén afavorir la creació d’espais de participació, intercanvi i transferència de coneixements entre municipis de la Comunitat Valenciana i localitats de països del Sud, sensibilitzar a les persones voluntàries sobre la realitat dels municipis del Sud i sobre la importància de la cooperació internacional al desenvolupament, i apoderar al personal tècnic sobre la importància dels ODS.

Les persones tècniques interessades en participar en el projecte, per tal de poder formar part del procés de selecció per a cobrir les 24 places, i abans del 12 de juny de 2022, han d’omplir un formulari de sol·licitud i signar un certificat de condicions i deures, així com enviar tota la documentació (còpia de titulació, certificats, mèrits i informació complementària) a oficina@fonsvalencia.org indicant en l’assumpte el nom del projecte, el número plaça de voluntariat a la qual s’aspira i els noms i cognoms. Posteriorment al període d’inscripcions, el Fons Valencià per la Solidaritat realitzarà un procés de selecció entre totes les persones tècniques inscrites, seguint els criteris de selecció marcats per l’entitat. Les persones seleccionades realitzaran una jornada de formació i capacitació prèvia al període de voluntariat. Tota la informació al voltant del projecte “Especialista Municipal Voluntari/ària” (objectius, contraparts, oferta de places, condicions i requisits, criteris de selecció, formulari de sol·licitud, certificat de condicions i deures, etc.) es poden trobar al web www.emvfonsvalencia.com

El projecte “Especialista Municipal Voluntari/ària”, 10 anys de cooperació tècnica des del municipalisme valencià

El projecte “Especialista Municipal Voluntari/ària” del Fons Valencià per la Solidaritat, i per tant de tots els ajuntaments i mancomunitats que formen part de l’entitat, compleix aquest any 10 anys des de la seua primera edició, sumant un total de 9 edicions, i es reprén després d’ajornar-se en els anys 2020 i 2021 com a conseqüència de la pandèmia provocada per la COVID 19.

La finalitat general d’aquest projecte és enfortir les aliances municipalistes entre el Nord i el Sud i en xarxes d’intercanvi i transferència de coneixements entre les entitats locals sòcies del Fons Valencià i les contraparts del Sud amb les quals el Fons desenvolupa projectes de cooperació internacional al desenvolupament.

Les huit edicions realitzades en els anys anteriors han comptat amb un total de 65 persones voluntàries tècniques participants de diferents ajuntaments i mancomunitats de la Comunitat Valenciana, les quals han realitzat projectes de cooperació tècnica en diferents ajuntaments i entitats de països del Sud, impulsant, per tant, un desenvolupament humà, equitatiu, just i sostenible. Les valoracions del Fons, de les persones tècniques voluntàries i de les contraparts del Sud s’alineen, considerant com a molt positives i amb una elevada incidència les huit edicions ja realitzades del projecte.

El Fons Valencià per la Solidaritat, l’associació per la cooperació internacional i l’educació per al desenvolupament dels ajuntaments i mancomunitats de la Comunitat Valenciana

El Fons Valencià és l’associació d’entitats locals de la Comunitat Valenciana que té com a objectius realitzar i finançar projectes de cooperació internacional i d’educació per al desenvolupament, amb les aportacions econòmiques que cada any fan els seus socis (ajuntaments i mancomunitats de la Comunitat Valenciana). Actualment, el Fons compta amb 134 entitats locals valencianes sòcies (125 ajuntaments i 9 mancomunitats) i concentra les seues actuacions de cooperació descentralitzada a l’Equador, Bolívia i El Salvador, així com en països en situacions d’emergència. Així mateix, realitza projectes de sensibilització cap a un desenvolupament humà, equitatiu, just i sostenible entre la població de les entitats locals sòcies del Fons, i a la ciutadania valenciana en general.

La relació entre els municipis del Sud i el Fons ve donada per la participació municipalista i descentralitzada en polítiques de cooperació per al desenvolupament social i econòmic, amb la col·laboració en projectes nascuts de les necessitats concretes i locals, i sol•licitats pels mateixos municipis o a través de contraparts, com ara les ONGD. La participació en els projectes de cooperació sempre té com a objectius, de totes les parts col·laboradores, el respecte cap a la cultura local i l’absorció mútua de coneixements i experiències.

CASTELLANO

El Fons Valencià per la Solidaritat abre el periodo de inscripciones para que su personal técnico realice voluntariado internacional

La entidad municipalista por la solidaridad inicia la novena edición del proyecto de cooperación técnica “Especialista Municipal Voluntario/aria

El objetivo de este proyecto, el cual cuenta este año con 24 plazas, es prestar asistencia técnica especializada durante un mes en municipios y entidades de Bolivia, Ecuador y el Salvador

València, 17 de mayo de 2022.- El Fons Valencià per la Solidaritat ha abierto el plazo de inscripción -el cual finaliza el 12 junio- para cubrir 24 plazas de voluntariado internacional mediante la cooperación técnica en municipios de Bolivia, Ecuador y el Salvador, en base a proyectos solicitados desde los propios países del Sur. Este proyecto, denominado “Especialista Municipal Voluntario/aria” está enfocado a personal técnico especializado de ayuntamientos y mancomunidades que forman parte del Fons Valencià, pero también a personas técnicas municipales de cualquier otro ayuntamiento o mancomunidad no integrado en el Fons pero que estén empadronadas en un municipio adherido al Fons. Las plazas que se ofrecen se concentran en su mayoría en el ámbito de la igualdad, juventud, turismo, desarrollo local, música y gastronomía, y todos los gastos ocasionados como consecuencia del voluntariado están cubiertas.

Los objetivos generales de esta convocatoria pública son los de crear una conciencia solidaria y cooperativa en las personas voluntarias que participan, prestar asistencia técnica especializada en municipios y entidades de los países del Sur, y abrir un espacio de participación directa en terreno para las entidades locales socias del Fons, en programas y proyectos de cooperación internacional al desarrollo que está ejecutando la entidad. También se pretende favorecer la creación de espacios de participación, intercambio y transferencia de conocimientos entre municipios de la Comunitat Valenciana y localidades de países del Sur, sensibilizar a las personas voluntarias sobre la realidad de los municipios del Sur y sobre la importancia de la cooperación internacional al desarrollo, y apoderar al personal técnico sobre la importancia de los ODS.

Las personas técnicas interesadas en participar en el proyecto, para poder formar parte del proceso de selección para cubrir las 24 plazas, y antes del 12 de junio de 2022, tienen que llenar un formulario de solicitud y firmar un certificado de condiciones y deberes, así como enviar toda la documentación (copia de titulación, certificados, méritos e información complementaria) a oficina@fonsvalencia.org indicando en el asunto el nombre del proyecto, el número plaza de voluntariado a la que se aspira y los nombres y apellidos. Posteriormente al periodo de inscripciones, el Fons Valencià per la Solidaritat realizará un proceso de selección entre todas las personas técnicas inscritas, siguiendo los criterios de selección marcados por la entidad. Las personas seleccionadas realizarán una jornada de formación y capacitación previa al periodo de voluntariado. Toda la información alrededor del proyecto “Especialista Municipal Voluntario/aria” (objetivos, contrapartes, oferta de plazas, condiciones y requisitos, criterios de selección, formulario de solicitud, certificado de condiciones y deberes, etc.) se pueden encontrar en la web www.emvfonsvalencia.com

El proyecto “Especialista Municipal Voluntario/aria”, 10 años de cooperación técnica desde el municipalismo valenciano

El proyecto “Especialista Municipal Voluntario/aria” del Fons Valencià per la Solidaritat, y por tanto de todos los ayuntamientos y mancomunidades que forman parte de la entidad, cumple este año 10 años desde su primera edición, sumando un total de 9 ediciones, y se retoma después de aplazarse en los años 2020 y 2021 como consecuencia de la pandemia provocada por la COVID 19.

La finalidad general de este proyecto es fortalecer las alianzas municipalistas entre el Norte y el Sur y en redes de intercambio y transferencia de conocimientos entre las entidades locales socias del Fons Valencià y las contrapartes del Sur con las cuales el Fons desarrolla proyectos de cooperación internacional al desarrollo.

Las ocho ediciones realizadas en los años anteriores han contado con un total de 65 personas voluntarias técnicas participantes de diferentes ayuntamientos y mancomunidades de la Comunitat Valenciana, las cuales han realizado proyectos de cooperación técnica en diferentes ayuntamientos y entidades de países del Sur, impulsando, por lo tanto, un desarrollo humano, equitativo, justo y sostenible. Las valoraciones del Fons, de las personas técnicas voluntarias y de las contrapartes del Sur se alinean, considerando como muy positivas y con una elevada incidencia las ocho ediciones ya realizadas del proyecto.

El Fons Valencià per la Solidaritat, la asociación por la cooperación internacional y la educación para el desarrollo de los ayuntamientos y mancomunidades de la Comunidad Valenciana

El Fons Valencià es la asociación de entidades locales de la Comunitat Valenciana que tiene como objetivos realizar y financiar proyectos de cooperación internacional y de educación para el desarrollo, con las aportaciones económicas que cada año hacen sus socios (ayuntamientos y mancomunidades de la Comunitat Valenciana). Actualmente, el Fons cuenta con 134 entidades locales valencianas socias (125 ayuntamientos y 9 mancomunidades) y concentra sus actuaciones de cooperación descentralizada en Ecuador, Bolivia y El Salvador, así como en países en situaciones de emergencia. Asimismo, realiza proyectos de sensibilización hacia un desarrollo humano, equitativo, justo y sostenible entre la población de las entidades locales socias del Fons, y a la ciudadanía valenciana en general.

La relación entre los municipios del Sur y el Fons viene dada por la participación municipalista y descentralizada en políticas de cooperación para el desarrollo social y económico, con la colaboración en proyectos nacidos de las necesidades concretas y locales, y solicitados por los mismos municipios o a través de contrapartes, como por ejemplo las ONGD. La participación en los proyectos de cooperación siempre tiene como objetivos, de todas las partes colaboradoras, el respeto hacia la cultura local y la absorción mutua de conocimientos y experiencias.