CRITERIS DE SELECCIÓ I VALORACIÓ:

Baremació.

Una comissió tècnica serà l’encarregada del procés de selecció.

El 13 de juny es comunicaran els/les seleccionats i seleccionades.

La puntuació mínima per a entrar en la selecció serà de 17,5 punts.

Es prioritzaran els candidats i candidates que no hagen participat de l’experiència.

En el cas d’haver dos aspirants amb la meteixa puntuació, podran ser convocats a una entrevista.

El Fons, mitjançant la comissió d’avaluació, es reserva la potestat de resoldre qualsevol incidència que puga donar-se.