CRITERIS DE SELECCIÓ I VALORACIÓ

 

COM DUEM A TERME LA SELECCIÓ I VALORACIÓ DE LES PERSONES CANDIDATES:

Utilitzarem aquest barem de valoració  Baremació 2019

Es crearà una comissió tècnica que serà l’encarregada del procés de selecció

El dia 17 de juny es comunicaran els/les seleccionats/des

Es podrà declarar deserta la plaça si les candidatures no reuneixen el perfil requerit o la puntuació mínima de 17,5 punts no és abastada per cap dels/ de les sol·licitants.

Es prioritzaran els candidats/tes que no hagen gaudit de l’experiència en edicions anteriors

Es podrà denegar la participació a participants d’edicions anteriors que hagen incomplit les condicions del programa, o s’ haja valorat negativament la seua participació

En el cas de que hagen dos candidats i/o candidates amb la mateixa puntuació, podran ser convocats a una entrevista

El Fons Valencià, mitjançant la comissió d’avaluació, es reserva la potestat de resoldre qualsevol incidència que puga donar-se durant el procés de selecció