ESPECIALISTA EN TURISME: PROJECTES TURÍSTICS

Objectiu:

Elaboració i disseny de rutes i paquets turístics del projecte Biocorredor turístic per al Cantón Taisha, a més de capacitar i formar al funcionariat del municipi per a formular projectes turístics.

Dates realització: Setembre de 2022

Soci Local: Gobierno Autonómo Descentralizado Municipal del Cantón de Taisha (GAD-Cantón de Taisha)

Localització: L’assistència es desenvoluparà en les parròquies urbanes i rurals dels Cantón Taisha.

Perfil: Especialista en turisme: projectes turístics.

Places: Una plaça disponible.

Productes a entregar:

  • Dossier amb les línies bases d’allò que disposa el municipi que augmente el potencial turístic d’aquest.
  • Dossier amb el disseny de projectes turístics en l’àmbit gastronòmic, cultural, etc.

Previsió d’activitats a realitzar:

– Realitzar el projecte del Biocorredor turístic per al Cantón Taisha, que contemple la diagnosi, el desenvolupament (marc teòric, estudi del mercat, estudi financer, pla de contingència), l’elaboració del pla de negoci, avaluació i les propostes d’activitats a desenvolupar.

– Realitzar informes sobre els tallers de capacitació per a formulació de projectes turístics.

Breu resum de l’assistència tècnica:

Consisteix en un procés a través del qual es donarà suport tècnic presencial al GAD Taisha, a partir de l’experiència de l’especialista municipal voluntari/-a que compartirà coneixements, eines, tècniques i punts de vista, amb la finalitat d’aconseguir un producte o resultat determinat.

Permetrà vincular sabers i compartir coneixements especialitzats i específics respecte a un Biocorredor Turístic per al Cantón Taisha i capacitarà per a formulació de projectes turístics.

En aqueix sentit, permetrà millorar processos de gestió i enfortir capacitats institucionals ja que apunta a aconseguir canvis i millores concretes en l’acció institucional. Els coneixements especialitzats que es compartiran són necessaris per a la gestió del servei turístic que realitza el GAD Taisha.

Una relació de aprenentatge comú entre la persona especialista i el GAD Taisha, on el municipi rebrà l’assistència tècnica i un procés de capacitació en formulació de projectes turístics que permetrà que la informació rebuda i les habilitats enfortides s’usen en l’acompliment laboral.

En quant al tema de formulació de projectes es requereix suport en les següents línies:

1. Enfortir l’articulació de plans de desenvolupament i sectorials de la regió a la gestió dels programes turístics en procés d’execució.

2. Propiciar que la relació entre metes d’atenció (de béns i serveis) i la formulació de projectes turístics siga més consistent, en l’etapa de programació del projecte.

3. Contribuir al fet que millore la relació entre la millora de la qualitat dels serveis turístics i l’execució de projectes del turisme cultural i naturalesa.

4. Afavorir l’articulació a l’interior de les entitats públiques, entre els nivells de govern municipal, entre sectors i entre programes.

5. Millorar la comprensió dels sistemes turístics a la lògica de la gestió dels programes culturals i enfortir el seu maneig a favor dels resultats.

6. Promoure la priorització de les àrees rurals i pobles indígenes com a poblacions a atendre amb els programes de voluntariat especialitzats en turisme.

7. Afavorir l’ús de sistemes de seguiment i informació en la gestió dels programes turístics.

8. Incentivar la participació de la Societat Civil en els processos de planificació, execució, seguiment i rendició de comptes dels programes turístics.