ELS OBJECTIUS

Els objectius generals del programa són els de crear una consciència solidària i cooperativa en les persones voluntàries que participen, prestar assistència tècnica especialitzada en municipis i entitats en països del Sud. Obrir un espai de participació directa en terreny per als municipis socis, en programes i projectes de cooperació al desenvolupament. Contribuir a fomentar la participació de tècnics dels ajuntaments valencians i de les nostres contraparts en iniciatives de cooperació al desenvolupament per mitjà del voluntariat internacional. Afavorir l’intercanvi d’experiència i la transferència de coneixements amb les entitats locals del Sud i contribuir a la sensibilització de la població valenciana sobre els països del Sud, i sobre les causes de la pobresa.

El projecte pretén afavorir la creació d’espais de participació, intercanvi i transferència de coneixements entre municipis de la Comunitat Valenciana i de les contraparts del Sud. Sensibilitzar les persones seleccionades del projecte sobre la realitat dels municipis de les contraparts del Sud i sobre la cooperació internacional i apoderar les/els tècnics de les contraparts locals sobre ODS, bones pràctiques i lliçons apreses dels nostres municipis socis.

La convocatòria de places es duu a terme durant un mes (del 27 de maig fins al 10 de juny inclòs) i compta amb activitats de difusió en diferents municipis, amb una campanya en les xarxes socials i en un blog propi. Comptem també amb la participació de les persones voluntàries de les edicions anteriors per a impartir tallers, xerrades i accions per a sensibilitzar i resoldre dubtes que puguen sorgir a les persones interessades a presentar-se al projecte d’assistències tècniques.

El projecte “EMV” cobreix totes les despeses que es puguen ocasionar durant la realització de l’assistència tècnica per part de la persona especialista. En concret, el voluntari o voluntària seleccionat/dóna tindrà coberts les despeses de desplaçament a l’i des del país de destinació amb el pagament de taxes aeroportuàries, segur de viatge i voluntariat durant l’assistència tècnica i a més se li concedirà una borsa de viatge per a cobrir altres despeses d’estada en el país de destinació.

La contrapart local proporcionarà l’allotjament, l’alimentació i les despeses corresponents a desplaçaments interns necessaris per al desenvolupament de l’activitat.

Les persones seleccionades reben un curs de formació i preparació abans de l’arribada a terreny (29 i 30 de juny), així com els contactes amb les contraparts necessaris per a la identificació del treball abans de l’arribada al país de destinació.

Quant al desenvolupament pràctic en terreny, el projecte funciona com micro-projecte, ja que permet donar resposta a necessitats concretes, dirigides fonamentalment a enfortir les capacitats de les contraparts locals gràcies a l’engegada de plans tècnics i capacitacions per al seu personal.

Els i les especialistes hauran de realitzar, una vegada de tornada a la Comunitat Valenciana, socialitzacions del treball realitzat i participar en accions de sensibilització organitzades pel Fons Valencià per la Solidaritat.

El projecte pretén crear sinergies, així com processos de desenvolupament estables, duradors i col·laboratius entre el Fons Valencià per la Solidaritat i les seues contraparts en terreny.

D’altra banda, assenyalar que des del punt de vista de la sensibilització i conscienciació de temàtiques de cooperació al desenvolupament; l’activitat permet portar experiències de cooperació als ajuntaments o mancomunitats els tècnics de les quals o tècniques duguen a terme l’assistència en els països socis. El programa permet la participació i acció directa dels municipis i mancomunitats sòcies, incrementant el principi d’apropiació i identificació amb el Fons Valencià per la Solidaritat.