14_ ESPECIALISTA EN GERÈNCIA: GESTIÓ DE PROJECTES MANCOMUNATS

MANCOMUNIDAD PACÍFICO NORTE DE MANABÍ (MANPANOR)

OBJECTIUS:

  • Diagnosticar les capacitats actuals de MANPANOR per a gestionar projectes mancomunats.
  • Generar amb la participació del funcionariat de MANPANOR i dels quatre GADM que la integren un pla de millora de les capacitats institucionals de MANPANOR per a gestionar projectes Mancomunats.
  • Presentar en actitud de millora a les autoritats de MANPANOR i dels quatre GADM que la integren, buscant el seu compromís amb la implementació.

PERÍODE PER A EXECUTAR L’ASSISTÈNCIA TÈCNICA:

Juliol, agost o setembre de 2024


PRODUCTES A ENTREGAR:

  • Informe-diagnòstic de les capacitats actuals de MANPANOR per a gestionar projectes Mancomunats.
  • Document del Pla de Millora a les Autoritats de MANPANOR i dels quatre GADM que la integren, buscant el seu compromís per a la implementació.
  • Document de diagnòstic per a subscriure pels alcaldes i alcaldesses amb el compromís d’implementar el pla de millora.
  • Memòria final de l’assistència tècnica.

PREVISIÓ ACTIVITATS A REALITZAR:

  • Realitzar un primer taller en el qual es rebran aportacions per a l’elaboració del Pla de Millora.
  • Dur a terme un segon taller en el qual s’elabore un document en el qual s’establisca el pla de millora.
  • Executar un tercer taller amb les autoritats de MANPANOR per a presentar-los el Pla de Millora, rebre les seues perspectives, incorporar-les i generar el document final que puga ser subscrit pels alcaldes i alcaldesses amb un compromís per a la seua execució.

BREU RESUM DE L’ASSISTÈNCIA TÈCNICA:

La Mancomunitat Pacífico Norte de Manabí (MANPANOR) va ser creada el desembre de 2019 per a promoure i gestionar projectes mancomunats de desenvolupament sostenible que beneficien a les 200.000 persones que habiten en els municipis de Jama, Pedrenales, San Vicente i Sucre, situats en la costa nort de Manabí (Equador).

L’arribada de la pandèmia va presentar importants desafiaments per a l’inici de la gestió de MANPANOR, i al mateix temps va ratificar la importància de treballar junts i juntes per a aconseguir més impactes amb menys recursos.

Per això la crisi generada per la pandèmia ha dificultat portar avant processos de desenvolupament institucional de MANPANOR incloent la planificació estratègica i la construcció de polítiques i processos interns.

Malgrat això, MANPANOR ha assolit el suport de la cooperació internacional per a implementar projectes de conservació ambiental i gestió turística mancomunada, la qual cosa fa necessari enfortir les seues capacitats institucionals.

Se sol·licita el suport de Fons València per la Solidaritat, basats en l’experiència a la Comunitat Valenciana, per iniciar processos d’enfortiment institucional que incrementen les capacitats de la Mancomunitat de gestionar projectes de desenvolupament sostenible.