9_ ESPECIALISTA EN TURISME: ANÀLISI TURÍSTIC

GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTÓN DE ESPEJO (GADM ESPEJO)- EQUADOR

OBJECTIUS:

 • Construir eines tècniques actualitzades, legalment recolzades, útils i amb la participació dels actors del sector productiu, turístic, social, cultural, que permeten al municipi de Espejo convertir-se en una destinació turística integral i referent de la zona nord de l’Equador.
 • Coordinar accions amb l’equip de turisme per a l’obtenció d’informació primària i secundària, anàlisi de les dades.
 • Realització de jornades de planificació participativa amb persones relacionades amb l’activitat turística i de desenvolupament econòmic local de la localitat de Espejo.

PERÍODE PER A EXECUTAR L’ASSITÈNCIA TÈCNICA:

Juny, juliol o agost de 2024


PRODUCTES A ENTREGAR:

 • Dossier avaluació del Pla Turístic anterior.
 • Informe diagnòstic turisme.
 • Informe DAFO del turisme actual.
 • Dossier actualització d’informació turista i activitats econòmiques, comercials, etc.
 • Memòria final de totes les accions desenvolupades durant l’assistència tècnica.

PREVISIÓ ACTIVITATS A REALITZAR:

1. Recopilació d’informació primària.

 • Per a aquest fi es determina amb els i les professionals integrants de l’equip voluntari, informació que es requeria i posteriorment la metodologia a emprar en els tallers participatius. Addicionalment amb personal del GADME i la persona voluntària planificaran tallers, que s’efectuaren en les parròquies El Goaltal, San Isidro, La Libertad, 27 de Septiembre i El Ángel, açò està dividit en quatre productes: a) actius immaterials, b) desenvolupament d’emprenedories turístiques, c) projectes productius i d) problemàtica.

2. Recopilació, revisió i anàlisi d’informació secundària.

 • Recopilar informació respecte al turisme, desenvolupament econòmic local, activitats comercials, fonts impreses i electròniques, els continguts de les quals serviran per a actualitzar dades que permetran enfocar projectes per al desenvolupament del municipi.

3. Sistematització i elaboració d’informe

 • Una vegada actualitzada la informació, primària i secundària, s’haurà de sistematitzar el document preliminar, que s’entregarà per part del personal vinculat a l’àrea de Turisme, Desenvolupament Econòmic Local i la persona voluntària, a la Màxima Autoritat. Aquest document servirà amb un input important per a la Consultoria del Pla de Desenvolupament Turístic 2024.

BREU RESUM DE L’ASSISTÈNCIA TÈCNICA:

A l’Equador, el nombre de turistes que visiten el país s’incrementa any rere any, gràcies a campanyes a escala nacional i internacional empreses per l’Estat. Malgrat aquests increments en els fluxos de turistes en l’àmbit nacional, localment el nombre de visites a la Reserva Ecològica El Ángel, va disminuir en el 2014. (Ministeri de l’Ambient, 2015).

El municipi de Espejo posseeix nombrosos atractius naturals com: rius, cascades, boscos i culturals com: manifestacions culturals, museus i construccions històriques; no obstant això el sector turístic no està prou impulsat, al que se sumen les mancances en la dotació de serveis bàsics, infraestructura turística i serveis viaris, la qual cosa, al costat de la limitada promoció del territori, al reduït equipament turístic, a la poca cohesió del teixit organitzatiu, escassa formació del talent humà en matèria turística; són factors que no faciliten el coneixement de la localitat, l’arribada d’un major nombre de turistes i l’oferta de serveis de qualitat.

El Municipi d’Espejo esta dotat d’un Pla Estratègic de Turisme, document que es troba vigent fins a la data, però és molt antic i està desactualitzat i precisa la necessària actualització, hi ha una forta voluntat política per apostar pel turisme com a fons de valor cultural, patrimonial i econòmic, a més de véncer les iniquitats del territori i promoure un desenvolupament sustentable harmònic entre l’ésser humà i la naturalesa, que possibilite l’obtenció de recursos econòmics per a la ciutadania local, enfortint els coneixements d’aquelles persones vinculades al turisme i millorant la infraestructura turística existent; així com, els serveis bàsics requerits per a rebre a visitants nacionals i estrangers

D’altra banda, el territori està començant a ser conegut a escala regional, pel desenvolupament d’activitats d’ornitologia, on s’aprecia la diversitat d’espècies d’aus i la riquesa florística de les àrees protegides existents, que ocupen més de la meitat del territori cantonal i li atorguen significatiu potencial turístic, que encadenat a destins pròxims consolidats o en procés de consolidació, podrien atorgar-li un significatiu avanç.

Existeixen demandes ciutadanes de millores en infraestructura, foment del talent humà i promoció turística. Finalment, val precisar que, en el municipi, es troben diverses institucions i organitzacions que treballen a solucionar aquests requeriments, la qual cosa possibilita el desenvolupament d’accions conjuntes entre institucions públiques, privades i ciutadania, per a l’impuls del turisme en Espejo.