Condicions

Per a poder participar a l’experiència, la persona sol·licitant haurà de:

  • Participar al cap de setmana de convivència de formació, organitzat pel Fons Valencià abans de l’eixida al destí.
  • Viatjar al país de destinació per a realitzar el treball, pel període d’entre vint-i-huit dies i un mes.
  • El programa s’executarà preferentment en les dates proposades i dins de l’exercici 2024, excepte canvis que demanen les contraparts locals o estiguen acceptades conjuntament.
  • Complir i firmar el certificat de condicions de participació al programa i el certificat de delits de naturalesa sexuals i enviar-ho tot amb la sol·licitud de participació.

L’EXPERIÈNCIA D’ASSISTÈNCIA TÈCNICA TÉ CUBERTES TOTES LES DESPESES:

  • La persona voluntària seleccionada tindrà cobertes les despeses de desplaçament al i des del país de destinació, assegurança durant l’assistència tècnica, pagament de taxes d’aeroport i a més, se li concedirà una borsa de viatge per cobrir altres despeses d’estada.
  • La contrapart local proporcionarà l’allotjament, l’alimentació i les despeses corresponents a desplaçaments interns necessaris per al desenvolupament de l’activitat.