Criteris de Selecció

COM DUEM A TERME LA SELECCIÓ I VALORACIÓ DE LES PERSONES CANDIDATES:

Utilitzarem aquest barem de valoració Baremació 2024

Es crearà una comissió tècnica que serà l’encarregada del procés de selecció.

Seguidament es comunicaran les persones seleccionades.

Es podrà declarar deserta la plaça si les candidatures no reuneixen el perfil requerit o la puntuació mínima de 17,5 punts no és abastada per cap de les persones sol·licitants.

Es prioritzaran els candidats i candidates que no hagen gaudit de l’experiència en edicions anteriors.

Es podrà denegar la participació a participants d’edicions anteriors que hagen incomplit les condicions del programa, o s’haja valorat negativament la seua participació.

En el cas de que hagen dos candidats i/o candidates amb la mateixa puntuació, podran ser convocats a una entrevista.

El Fons Valencià, mitjançant la comissió d’avaluació, es reserva la potestat de resoldre qualsevol incidència que puga donar-se durant el procés de selecció.