Objectius

Els objectius generals del programa són els de crear una consciència solidària i cooperativa en les persones voluntàries que participen, prestar assistència tècnica especialitzada en municipis i entitats en països del Sud. A més, d’obrir un espai de participació directa en terreny per als municipis socis, en programes i projectes de cooperació al desenvolupament.

Es fonamental, contribuir a fomentar la participació del personal tècnic dels ajuntaments valencians i de les nostres contraparts en iniciatives de cooperació al desenvolupament per mitjà del voluntariat internacional, afavorint l’intercanvi d’experiències i la transferència de coneixements amb les entitats locals del Sud i contribuint a la sensibilització de la població valenciana sobre els països del Sud, i sobre les causes de la pobresa.

El projecte pretén afavorir la creació d’espais de participació, intercanvi i transferència de coneixements entre municipis de la Comunitat Valenciana i de les contraparts del Sud. Sensibilitzar les persones seleccionades del projecte sobre la realitat dels municipis de les contraparts del Sud i sobre la cooperació internacional i apoderar al personal tècnic de les contraparts locals sobre la importància de les ODS, bones pràctiques i lliçons apreses dels nostres ajuntaments socis.

La convocatòria de places es duu a terme durant un estada entre vint-i-huit dies i un mes, on a més compta amb activitats de difusió en diferents municipis, amb una campanya en les xarxes socials i en un blog propi. Comptem també amb la participació de les persones voluntàries de les edicions anteriors per a impartir tallers, xerrades i accions per a sensibilitzar i resoldre dubtes que puguen sorgir a les persones interessades a presentar-se al projecte d’assistències tècniques.

El projecte “EMV” cobreix totes les despeses que es puguen ocasionar durant la realització d’aquesta per part de la persona especialista. En concret, el voluntari seleccionat o la voluntària seleccionada tindrà coberts les despeses de desplaçament al país de destinació amb el pagament de taxes aeroportuàries, segur de viatge i voluntariat durant l’assistència tècnica, i a més, se li concedirà una borsa de viatge per a cobrir altres despeses d’estada en el país de destinació.

La contrapart local proporcionarà l’allotjament, l’alimentació i les despeses corresponents a desplaçaments interns necessaris per al desenvolupament de l’activitat.

 

Les persones seleccionades reben un curs de formació i preparació abans de l’arribada al país de destinació, així com els contactes amb les contraparts necessaris per a la identificació del treball.

Quant al desenvolupament pràctic en terreny, el projecte funciona com microprojecte, ja que permet donar resposta a necessitats concretes, dirigides fonamentalment a enfortir les capacitats de les contraparts locals gràcies a l’engegada de plans tècnics i capacitacions per al seu personal.

Les persones que formen part del projecte EMV hauran de realitzar, una vegada de tornada a la Comunitat Valenciana, una memòria final, a més de socialitzacions del treball realitzat i participar en accions de sensibilització organitzades pel Fons Valencià per la Solidaritat.

El projecte pretén crear sinergies, així com processos de desenvolupament estables, duradors i col·laboratius entre el Fons Valencià per la Solidaritat i les seues contraparts en el terreny.

D’altra banda, assenyalar que des del punt de vista de la sensibilització i conscienciació de temàtiques de cooperació al desenvolupament; l’activitat permet portar experiències de cooperació als ajuntaments o mancomunitats sòcies del Fons Valencià, per part del personal tècnic que ha realitzat l’assistència als països socis. El programa permet la participació i acció directa dels municipis i mancomunitats sòcies, incrementant el principi d’apropiació i identificació amb el Fons Valencià per la Solidaritat.