La present informació és d’interés per a la Persona Usuària que visite la pàgina web fonsvalencia.org, de manera que li aconsellem llegir atentament els següents Termes i Condicions d’Ús, els quals estan destinats a regular la relació jurídica existent entre la Persona Usuària i el FONS VALÈNCIA PER LA SOLIDARITAT, perquè la utilització del present lloc web implica l’acceptació d’aquestes condicions per part de la Persona Usuària. Aquests Termes i Condicions d’Ús regulen l’accés, navegació i ús de la web entre la Persona Usuària de fonsvalencia.org (d’ara en avant, el lloc web).

Aquest lloc web i els seus serveis són gestionats pel FONS VALÈNCIA PER LA SOLIDARITAT (d’ara en avant L’ORGANITZACIÓ), proporcionant a les Persones Usuàries del lloc web accés a continguts i serveis relacionats amb la nostra activitat, i els nostres col·laboradors. Aquests continguts inclouen informació, imatges, blog, fotos, textos, valoracions de clients, fòrums i continguts similars (d’ara en avant SERVEIS). La utilització del lloc web, independentment de la forma utilitzada per a accedir ha dit lloc web, impliquen la celebració d’un contracte que la Persona Usuària celebra amb L’ORGANITZACIÓ.

1.- Informació relativa a la titularitat del lloc web. La denominació social del lloc web és FONS VALÈNCIA PER LA SOLIDARITAT, amb CIF número G-96164934 i domicili social en Carrer Poetes Setabenses, 2-Baix, 46800, Xàtiva (València). Espanya.

Si la Persona Usuària desitja contactar amb L’ORGANITZACIÓ disposa de diversos mitjans:

 

 

 

2.- Objecte i àmbit d’aplicació. Les presents condicions d’ús regulen l’accés als serveis oferits per l’ORGANITZACIÓ a través del seu lloc web, així com la seua utilització per part de la Persona Usuària.

No obstant això, l’accés a determinats continguts i serveis poden trobar-se sotmesos a determinades condicions particulars, les quals substituirien o completarien les presents condicions d’ús. En cas de contradicció, prevaldran els termes de les condicions particulars sobre les generals.

3.- Acceptació dels Termes i Condicions d’Ús. De la utilització del lloc web per la Persona Usuària, es deriva la seua acceptació dels presents Termes i Condicions d’Ús, així com qualsevol reglament o norma que publiquem en el futur. Aquests termes podran patir modificacions en el futur, motiu pel qual les Persones Usuàries que en el seu moment es troben registrades, rebran notificacions alertant sobre aquestes modificacions per qualsevol mitjà raonable, com és la publicació en la pròpia pàgina web. Aquestes modificacions tindran un període de vacant de (3) dies, des de la seua notificació o posada a la disposició del públic.

Perquè la Persona Usuària puga conéixer quan han entrat en vigor les últimes modificacions, s’inserirà la data d’entrada en vigor de les mateixes en la part inferior dels presents Termes i Condicions d’Ús. Si la Persona Usuària utilitza el lloc web una vegada s’han produït aquestes modificacions, s’entendrà implícita l’acceptació d’aquestes, però aquestes no s’aplicaran retroactivament.

Així mateix, L’ORGANITZACIÓ tindrà la potestat de suspendre o modificar la totalitat o part del lloc web, els seus continguts, serveis o funcionalitats, així com carregar, modificar o renunciar als drets que s’han d’abonar, anunciant-lo amb una antelació raonable. No obstant això, L’ORGANITZACIÓ podrà excloure aquest període d’antelació en cas de força major o extrema necessitat que haurà de ser justificada per aquesta.

4.- Utilització del lloc web. De la utilització del lloc web de l’ORGANITZACIÓ es deriva l’acceptació per part de la Persona Usuària a acatar les lleis i normativa aplicables, respecte als drets legítims de terceres persones o entitats i la diligència deguda en la seua labor per evitar qualsevol comportament inadmissible, difamador o nociu. A més, la Persona Usuària consent a sotmetre’s a determinades regles de comportament, la qual cosa suposarà que, en cas d’incompliment, L’ORGANITZACIÓ podrà posar fi a la seua utilització i finalitzar la relació contractual amb les presents condicions d’ús. En tal sentit, quedarà terminantment prohibit:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En definitiva, la Persona Usuària haurà de respectar la legislació aplicable, la moral i els bons costums, l’ordre públic i les presents condicions d’ús.

5.- Responsabilitat pel contingut del lloc web. La Persona Usuària declara i garanteix que està facultada i capacitada legalment per a subscriure el contracte actual, que és l’única propietària o està autoritzada degudament per a explotar els drets sobre l’enviament de continguts realitzats al lloc web, que ha obtingut el consentiment o autorització de tota persona identificable que aparega en l’enviament per al tractament de les seues dades, que aquests continguts no violaran cap dret o interés legítim de terceres persones, que l’enviament que realitza no està subjecte a clàusules de confidencialitat, així com el compliment de tota aquella normativa aplicable a aquest enviament (especialment LOPDGDD i LSSICE).

El lloc web conté textos destinats a fins informatius que no tenen per què estar actualitzats a la legislació vigent en el moment de la seua lectura, no fent-se responsable de l’ús particular que pretenga destinar-li la Persona Usuària. Per tant, aquestes previsions impliquen que aquests textos divulgatius no poden considerar-se un assessorament en cap cas, ni substitutiu d’aquest. Les opinions abocades en aquests textos o en els comentaris enviats a les entrades relatives a aquests textos, no tenen per què reflectir necessàriament l’opinió de l’ORGANITZACIÓ. Així mateix, la informació de la pàgina web es considerarà de caràcter merament informatiu, no substituint en cap cas un assessorament específic i especialitzat.

La Persona Usuària assumeix tota la responsabilitat derivada de l’ús del lloc web, sent l’única responsable de tot efecte directe o indirecte que sobre el lloc web es derive, incloent, de manera enunciativa i no limitativa, tot resultat econòmic, tècnic i/o jurídic advers, així com la defraudació de les expectatives generades pel lloc web, obligant-se la Persona Usuària a mantindre indemne al FONS VALÈNCIA PER LA SOLIDARITAT per qualssevol reclamacions derivades, directament o indirectament de tals fets.

El FONS VALÈNCIA PER LA SOLIDARITAT no es fa responsable dels perjudicis que es pogueren derivar d’interferències, omissions, interrupcions, virus informàtics, avaries i/o desconnexions en el funcionament operatiu d’aquest sistema electrònic o en els aparells i equips informàtics de les Persones Usuàries, motivades per causes alienes al FONS VALÈNCIA PER LA SOLIDARITAT, que impedisquen o retarden la prestació dels serveis o la navegació per la botiga, ni dels retards o bloquejos en l’ús causats per deficiències o sobrecàrregues d’Internet o en altres sistemes electrònics, ni de la impossibilitat de donar el servei o permetre l’accés per causes no imputables al FONS VALÈNCIA PER LA SOLIDARITAT, degudes a la Persona Usuària, a terceres persones, o a supòsits de força major. El FONS VALÈNCIA PER LA SOLIDARITAT no controla, amb caràcter general, la utilització que les Persones Usuàries fan del lloc web. En particular el FONS VALÈNCIA PER LA SOLIDARITAT no garanteix sota cap extrem que les Persones Usuàries utilitzen el lloc web de conformitat amb la llei, les presents Condicions Generals, la moral i bons costums generalment acceptades i l’ordre públic, ni tampoc que ho facen de manera diligent i prudent.

A més, els enllaços externs que puguen aparéixer en el lloc web condueixen a llocs gestionats per terceres persones o entitats, motiu pel qual, L’ORGANITZACIÓ no respondrà dels continguts ni estat d’aquests llocs de terceres persones o entitats.

6.- Responsabilitats de les Persones Usuàries. La informació que la Persona Usuària remeta al nostre lloc web es trobarà regulada sota la Política de Privacitat de l’ORGANITZACIÓ. En el cas en què la Persona Usuària remeta dades personals a terceres persones o entittats, les quals es troben connectades amb el lloc web, la recopilació i tractament d’aquestes dades podrà regir-se per la Política de Privacitat de dites terceres persones o entitats, no sent responsable L’ORGANITZACIÓ per aquests tractaments de terceres persones o entitats. Al seu torn, la Persona Usuària es farà responsable de la veracitat, exactitud i integritat de la informació que ens facilite, així com de la seua actualització a la realitat. En el cas en què aquestes informacions resultaren incorrectes, enganyoses o constituïren violació del contracte actual, o lesionen drets o interessos legítims de terceres persones o entitats, L’ORGANITZACIÓ ni recolza ni es fa responsable per aquests continguts lesius o la seua utilització. En qualsevol cas, aquest supòsit es trobarà subjecte a les previsions de la clàusula relativa al control de continguts. En el cas en què la Persona Usuària decidira revelar informació personal a terceres persones o entitats, o al públic en general, el farà sota el seu propi compte i risc, no fent-se responsable L’ORGANITZACIÓ.

Amb caràcter general la Persona Usuària s’obliga al compliment de les presents condicions generals, així com a complir els especials advertiments o instruccions d’ús contingudes en les mateixes o en el lloc web i obrar sempre conforme a la llei, als bons costums i a la bona fe, emprant la diligència deguda, i abstenint-se d’utilitzar el lloc web de qualsevol forma que puga impedir, danyar o deteriorar el normal funcionament d’aquest, els béns o drets del FONS VALÈNCIA PER LA SOLIDARITAT, les seues persones o entitats proveïdores, la resta de Persones Usuàries o en general de qualsevol tercera persona o entitat.

És responsabilitat de la Persona Usuària, com a tal s’obliga enfront del FONS VALÈNCIA PER LA SOLIDARITAT, a facilitar informació veraç sobre les dades sol·licitades en els formularis de contacte i a mantindre’ls actualitzats; no introduir, emmagatzemar o difondre en o des del lloc web, qualsevol informació o material que fora difamatori, injuriós, obscé, amenaçador, xenòfob, incite a la violència o a la discriminació per raó de raça, sexe, ideologia, religió o que de qualsevol forma atempte contra la moral, l’ordre públic, els drets fonamentals, les llibertats públiques, l’honor, la intimitat o la imatge de terceres persones o entitats i en general la normativa vigent; no introduir, emmagatzemar o difondre en el lloc web cap programa, dades, virus, codi, o qualsevol altre dispositiu electrònic o físic que siga susceptible de causar danys en el lloc web, en qualsevol dels serveis, o en qualsevol dels equips, sistemes o xarxes del FONS VALÈNCIA PER LA SOLIDARITAT, de qualsevol altra Persona Usuària, de les persones o entitats proveïdores del FONS VALÈNCIA PER LA SOLIDARITAT o en general de qualsevol tercera persona o entitat; no realitzar activitats publicitàries o d’explotació comercial a través del lloc web, i a no utilitzar els continguts i la informació del mateix per a remetre publicitat, o enviar missatges amb qualsevol altra fi comercial, ni per a recollir o emmagatzemar dades personals de terceres persones o entitats; no utilitzar identitats falses, ni suplantar la identitat d’uns altres en la utilització del lloc web o en la utilització de qualsevol dels serveis d’aquest; no destruir, alterar, utilitzar per al seu ús, inutilitzar o danyar les dades, informacions, programes o documents electrònics del FONS VALÈNCIA PER LA SOLIDARITAT, les seues persones o entitats proveïdores o terceres persones o entitats; no introduir, emmagatzemar o difondre mitjançant el lloc web qualsevol contingut que infringisca drets de propietat intel·lectual, industrial o secrets empresarials de terceres persones o entitats, ni en general cap contingut del qual no ostentara, de conformitat amb la llei, el dret a posar-lo a la disposició de terceres persones o entitats.

7.- Continguts generats per la Persona Usuària. El lloc web podrà permetre a la Persona Usuària aportar informació o materials de divers tipus, dels quals, la Persona Usuària serà la propietària de tots els drets que puguen recaure sobre els mateixos, sense perjudici de la concessió de llicència que es concedeix a l’ORGANITZACIÓ, mundial i gratuïta, no exclusiva, perpètua, irrevocable, transferible, sense contraprestació addicional a la Persona Usuària o terceres persones o entitats, per a:

 

 

En el cas en què la Persona Usuària no desitge cedir aquests drets, haurà d’abstindre’s de remetre a l’ORGANITZACIÓ o a la pàgina web cap enviament ni contingut.

8.- Registre en el lloc web. En el cas en què resultara necessari que la Persona Usuària es registrara per al seu accés a determinats continguts, recepció de comunicacions o newsletters per part del lloc web, L’ORGANITZACIÓ es reserva la facultat per a rebutjar o exigir la modificació del nom d’usuari/a, contrasenya o altres informacions facilitades per a aquest registre. El lloc web no es farà responsable dels usos a què siguen destinats tant el nom d’usuari/a com la contrasenya que la Persona Usuària haja triat.

9.- Exempció de responsabilitat. L’ORGANITZACIÓ no garanteix que el servei prestat pel lloc web no patisca interrupcions tècniques en cap moment, ni que es trobe actualitzat, així com els seus continguts en tot moment. No obstant això, L’ORGANITZACIÓ es compromet a dur a terme totes aquelles labors necessàries per a esmenar els errors, tan prompte tinga coneixement d’això, sempre que no concórreguen causes que ho facen impossible o de difícil execució.

Així mateix, L’ORGANITZACIÓ no garanteix l’absència de virus o altres elements en continguts o informacions enllaçats al lloc web, sempre que siguen aliens a aquest, ni dels danys de seguretat que puguen sorgir a conseqüència de:

 

Finalment, L’ORGANITZACIÓ tampoc es fa responsable de la no publicació, o publicació defectuosa, dels continguts enviats per les Persones Usuàries. Tots els comentaris rebuts seran revisats automàticament per un filtre anti-*spam i moderats per l’administrador de la pàgina web. Tampoc es fa responsable L’ORGANITZACIÓ de les conseqüències derivades de l’eliminació d’aquells comentaris que no complisquen amb les normes de participació.

10.- Resolució del contracte de Termes i Condicions d’Ús. El contracte actual seguirà en vigor fins a la seua resolució. L’ORGANITZACIÓ es reserva la facultat de donar per acabada la utilització del lloc web per part de la Persona Usuària, el seu compte, o qualsevol contingut i informació associats a aquest compte, amb un preavís raonable i per causa justificada, en tot moment. Sense perjudici de la normativa aplicable, la renúncia que L’ORGANITZACIÓ realitze sobre el contracte no li permet a la Persona Usuària la presentació de cap reclamació contra L’ORGANITZACIÓ o el lloc web, quedant exempts de responsabilitat en la mesura en què la Llei ho permeta.

11.- Política de Propietat Intel·lectual. El present lloc web es troba sota la jurisdicció de les lleis espanyoles, legislació nacional i internacional sobre propietat intel·lectual i industrial.

Els continguts, marques, patents, noms comercials i informacions que apareixen en la web, es troben protegits sota drets d’autoria, la titularitat del qual ostenta L’ORGANITZACIÓ o L’ORGANITZACIÓ utilitza amb consentiment de la seua legítima propietat.

Aquest contingut només pot ser utilitzat en el present lloc web, de tal manera que no es permetrà la reproducció, distribució, transformació o cessió a terceres persones o entitats més enllà del que la pròpia Llei de Propietat Intel·lectual i normativa accessòria permeten, sense l’autorització de l’ORGANITZACIÓ. Aquesta protecció s’estén a qualsevol base de dades accessible a través de la web. La utilització no autoritzada d’un servei o producte suposarà la iniciació d’accions penals i civils contra aquella persona o entitat que haja fet ús d’aquest contingut sense consentiment.

S’autoritza la visualització, impressió i descàrrega parcial del contingut del lloc web sempre que:

 

 

Respecte de les al·lusions o cites que L’ORGANITZACIÓ realitze sobre continguts de terceres persones o entitats, es reconeixerà a favor de les seues persones titulars els corresponents drets de Propietat Intel·lectual i Industrial, no implicant la seua cita en el lloc web la responsabilitat per part de l’ORGANITZACIÓ sobre aquests, ni suport, patrocini o cap recomanació a aquests titulars, llevat que s’expresse en aqueix sentit.

12.- Política de Privacitat. De conformitat amb el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell de 27 d’abril de 2016, així com amb la Llei orgànica  3/2018, de 5  de desembre,  de Protecció  de Dades Personals i Garantia dels Drets Digitals, se l’informa a les Persones Usuàries de la pàgina web que proporcionen dades personals a l’ORGANITZACIÓ, de la inclusió de les seues dades en els fitxers de l’ORGANITZACIÓ, del qual és propietària L’ORGANITZACIÓ, i la finalitat de la qual és gestionar l’agenda de contactes de l’ORGANITZACIÓ, gestió dels SERVEIS referits en el lloc web, així com la de comunicar accions comercials i d’interés per a la Persona Usuària. Igualment s’informa que les seues dades podran ser cedits a terceres empreses que estiguen relacionades amb L’ORGANITZACIÓ.

La persona o entitat interessada accepta conéixer el destí i ús de les dades personals recollits mitjançant la lectura de la present clàusula. L’enviament d’aquestes dades implica l’acceptació de les clàusules ací exposades.

Podrà exercitar els drets d’accés, rectificació, supressió, limitació, oposició del tractament i portabilitat de les dades, en els termes establits en la legislació vigent mitjançant comunicació a Carrer Poetes Setabenses, 2-Baix, 46800, Xàtiva (València) Espanya, o a través del correu electrònic oficina@fonsvalencia.org indicant “Drets ARC” en l’assumpte del missatge.

En cas d’exercici de Drets ARC per part de la Persona Usuària, en la notificació que envie a l’ORGANITZACIÓ, tant a l’adreça oferida com a l’adreça de correu electrònic, haurà d’adjuntar fotocòpia del seu DNI o document identificatiu amb valor probatori de similars característiques, o un certificat electrònic de tipus reconegut, que permeta la seua validació gratuïta, per a signar la comunicació.

Aquesta Política de Privacitat es refereix al lloc web de l’ORGANITZACIÓ, no a les polítiques que concernisquen a terceres persones o entitats que apareguen en el lloc web o en el blog, o que operen en llocs web que continguen enllaços a la pàgina de l’ORGANITZACIÓ, dels quals aquesta no es fa responsable per les possibles conseqüències derivades de l’activitat que la Persona Usuària realitze sota aquestes polítiques.

Els tractaments que L’ORGANITZACIÓ realitze sobre les dades personals recaptades de les Persones Usuàries se cenyiran exclusivament a la finalitat assenyalada en l’anterior clàusula d’informació, és a dir, poder dur a terme d’una manera satisfactòria la relació contractual que s’està subscrivint entre la Persona USuària i L’ORGANITZACIÓ mitjançant els Termes i Condicions d’Ús. Entre altres, les següents finalitats:

 

 

 

 

Al seu torn, la informació relativa a la Persona Usuària serà retinguda durant el període necessari per a complir els objectius indicats en la present Política de Privacitat, llevat que es requerira un període major, o ho permeta o requerisca la Llei.

Les vies a través de les quals L’ORGANITZACIÓ podrà recaptar dades personals de les Persones Usuàries són:

 

 

 

 

 

13.- Política de Cookies. En compliment del que s’estableix en l’article 22.2 de la Llei de Serveis de la Societat de la Informació i del Comerç Electrònic (d’ara en avant LSSICE), i de conformitat amb la Directiva Europea 2009/136/CE, L’ORGANITZACIÓ l’informa que part dels serveis oferits pel lloc web utilitzen cookies.

En els presents Termes i Condicions d’Ús se l’informarà amb claredat sobre la mena de cookies i finalitat a la qual estan destinades, però en cas que la Persona Usuària desitge recaptar més informació d’aquestes, podrà remetre un correu electrònic a la següent adreça: oficina@fonsvalencia.org.

Les cookies són xicotets arxius emmagatzemats en el dispositiu que la Persona Usuària utilitza per a navegar a través d’Internet, i es destinen a guardar informació de divers tipus: freqüència de visites a la web de l’ORGANITZACIÓ, preferències de navegació, informació d’interés per a la Persona Usuària, etc. Aquesta informació li permetrà a l’entitat millorar la qualitat i funcionalitat del lloc web fonsvalencia.org

Les cookies són essencials per al correcte funcionament d’Internet, i es troben activades en la configuració del navegador, ajudant a la identificació i resolució de possibles errors de funcionament en el lloc web. En funció de la finalitat per a la qual es tracten les dades obtingudes a través de les cookies, es poden trobar:

 

 

 

 

Així mateix, L’ORGANITZACIÓ l’informa que utilitza els següents tipus de cookies:

 

 

La Persona Usuària ha de saber des del primer moment que L’ORGANITZACIÓ no es farà responsable del contingut, actualitat i veracitat de les Polítiques de Cookies, Privacitat o dels Termes i Condicions d’Ús de terceres persones o entitats inclosos en els anteriors enllaços.

La Persona Usuària mostrarà el seu consentiment a l’ORGANITZACIÓ respecte de l’ús de les cookies enunciades anteriorment, mitjançant la navegació i continuació en la pàgina web, en les condicions relatades en la present Política de Cookies.

En el cas en què la Persona Usuària desitge deshabilitar i bloquejar les cookies, des de l’ORGANITZACIÓ, i en compliment de la normativa legal vigent, es posa a disposició la informació necessària que li permetrà configurar el navegador d’Internet per a mantindre la privacitat i seguretat respecte d’aquests arxius. És per això que, a continuació, se li facilitarà la informació necessària i els enllaços destinats als llocs de suport tècnic oficials dels principals navegadors per a decidir si desitja o no acceptar aquest ús de cookies. No obstant això, la Persona Usuària ha de saber que L’ORGANITZACIÓ no es farà responsable de les possibles deficiències que aquest puga patir en la seua experiència durant la navegació en el lloc web, atés que la desactivació o bloqueig de determinades cookies poden provocar errors o una navegació deficient.

 

 

 

Finalment, és possible que L’ORGANITZACIÓ actualitze en algun moment, i sense previ avís, la Política de Cookies del lloc web, i en aquest cas es modificaria, de la mateixa manera, la data d’actualització dels Termes i Condicions d’Ús del lloc web, de manera que la Persona Usuària puga conéixer el moment en què s’ha produït aquest canvi. L’entrada en vigor d’aquestes modificacions vindrà determinada per la data d’actualització anteriorment comentada.

14.- Confidencialitat i secret professional. L’equip professional, legal i tècnic, que conforma L’ORGANITZACIÓ, està compromés a no divulgar ni fer ús de la informació a la qual haja accedit per raó del seu ofici, respecte a la informació proporcionada per les seues Persones Usuàries del lloc web. Aquesta informació tindrà consideració de confidencial, podent ser utilitzada només per als fins relacionats amb els serveis prestats per l’ORGANITZACIÓ, la qual s’obliga a no divulgar ni revelar informació sobre la Persona Usuària.

15.- Jurisdicció. Les presents condicions d’ús del lloc web es regiran per la llei espanyola, sent l’idioma de redacció i interpretació l’espanyol. També estaran disponibles en valencià.

Així mateix, les parts del contracte, amb renúncia expressa a qualsevol altre fòrum o jurisdicció aplicable, acorden sotmetre’s als jutjats i tribunals de València (Espanya), per a resoldre qualsevol controvèrsia que poguera derivar-se de l’accés o utilització del lloc web.

 

Agost de 2021

Política de cookies

En compliment del que s’estableix en l’article 22.2 de la Llei de Serveis de la Societat de la Informació i del Comerç Electrònic (d’ara en avant LSSICE), i de conformitat amb la Directiva Europea 2009/136/CE, L’ORGANITZACIÓ l’informa que part dels serveis oferits pel lloc web utilitzen cookies.

En els presents Termes i Condicions d’Ús se l’informarà amb claredat sobre la mena de cookies i finalitat a la qual estan destinades, però en cas que la Persona Usuària desitge recaptar més informació d’aquestes, podrà remetre un correu electrònic a la següent adreça: oficina@fonsvalencia.org.

Les cookies són xicotets arxius emmagatzemats en el dispositiu que la Persona Usuària utilitza per a navegar a través d’Internet, i es destinen a guardar informació de divers tipus: freqüència de visites a la web de l’ORGANITZACIÓ, preferències de navegació, informació d’interés per a la Persona Usuària, etc. Aquesta informació li permetrà a l’entitat millorar la qualitat i funcionalitat del lloc web fonsvalencia.org

Les cookies són essencials per al correcte funcionament d’Internet, i es troben activades en la configuració del navegador, ajudant a la identificació i resolució de possibles errors de funcionament en el lloc web. En funció de la finalitat per a la qual es tracten les dades obtingudes a través de les cookies, es poden trobar:

 

 

 

 

Així mateix, L’ORGANITZACIÓ l’informa que utilitza els següents tipus de cookies:

 

 

La Persona Usuària ha de saber des del primer moment que L’ORGANITZACIÓ no es farà responsable del contingut, actualitat i veracitat de les Polítiques de Cookies, Privacitat o dels Termes i Condicions d’Ús de terceres persones o entitats inclosos en els anteriors enllaços.

La Persona Usuària mostrarà el seu consentiment a l’ORGANITZACIÓ respecte de l’ús de les cookies enunciades anteriorment, mitjançant la navegació i continuació en la pàgina web, en les condicions relatades en la present Política de Cookies.

En el cas en què la Persona Usuària desitge deshabilitar i bloquejar les cookies, des de l’ORGANITZACIÓ, i en compliment de la normativa legal vigent, es posa a disposició la informació necessària que li permetrà configurar el navegador d’Internet per a mantindre la privacitat i seguretat respecte d’aquests arxius. És per això que, a continuació, se li facilitarà la informació necessària i els enllaços destinats als llocs de suport tècnic oficials dels principals navegadors per a decidir si desitja o no acceptar aquest ús de cookies. No obstant això, la Persona Usuària ha de saber que L’ORGANITZACIÓ no es farà responsable de les possibles deficiències que aquest puga patir en la seua experiència durant la navegació en el lloc web, atés que la desactivació o bloqueig de determinades cookies poden provocar errors o una navegació deficient.

 

 

 

Finalment, és possible que L’ORGANITZACIÓ actualitze en algun moment, i sense previ avís, la Política de Cookies del lloc web, i en aquest cas es modificaria, de la mateixa manera, la data d’actualització dels Termes i Condicions d’Ús del lloc web, de manera que la Persona Usuària puga conéixer el moment en què s’ha produït aquest canvi. L’entrada en vigor d’aquestes modificacions vindrà determinada per la data d’actualització anteriorment comentada.

 

Agost de 2021

Política de privacitat

De conformitat amb el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell de 27 d’abril de 2016, així com amb la Llei orgànica  3/2018, de 5  de desembre,  de Protecció  de Dades Personals i Garantia dels Drets Digitals, se l’informa a les Persones Usuàries de la pàgina web que proporcionen dades personals a l’ORGANITZACIÓ, de la inclusió de les seues dades en els fitxers de l’ORGANITZACIÓ, del qual és propietària L’ORGANITZACIÓ, i la finalitat de la qual és gestionar l’agenda de contactes de l’ORGANITZACIÓ, gestió dels SERVEIS referits en el lloc web, així com la de comunicar accions comercials i d’interés per a la Persona Usuària. Igualment s’informa que les seues dades podran ser cedits a terceres empreses que estiguen relacionades amb L’ORGANITZACIÓ.

La persona o entitat interessada accepta conéixer el destí i ús de les dades personals recollits mitjançant la lectura de la present clàusula. L’enviament d’aquestes dades implica l’acceptació de les clàusules ací exposades.

Podrà exercitar els drets d’accés, rectificació, supressió, limitació, oposició del tractament i portabilitat de les dades, en els termes establits en la legislació vigent mitjançant comunicació a Carrer Poetes Setabenses, 2-Baix, 46800, Xàtiva (València) Espanya, o a través del correu electrònic oficina@fonsvalencia.org indicant “Drets ARC” en l’assumpte del missatge.

En cas d’exercici de Drets ARC per part de la Persona Usuària, en la notificació que envie a l’ORGANITZACIÓ, tant a l’adreça oferida com a l’adreça de correu electrònic, haurà d’adjuntar fotocòpia del seu DNI o document identificatiu amb valor probatori de similars característiques, o un certificat electrònic de tipus reconegut, que permeta la seua validació gratuïta, per a signar la comunicació.

Aquesta Política de Privacitat es refereix al lloc web de l’ORGANITZACIÓ, no a les polítiques que concernisquen a terceres persones o entitats que apareguen en el lloc web o en el blog, o que operen en llocs web que continguen enllaços a la pàgina de l’ORGANITZACIÓ, dels quals aquesta no es fa responsable per les possibles conseqüències derivades de l’activitat que la Persona Usuària realitze sota aquestes polítiques.

Els tractaments que L’ORGANITZACIÓ realitze sobre les dades personals recaptades de les Persones Usuàries se cenyiran exclusivament a la finalitat assenyalada en l’anterior clàusula d’informació, és a dir, poder dur a terme d’una manera satisfactòria la relació contractual que s’està subscrivint entre la Persona USuària i L’ORGANITZACIÓ mitjançant els Termes i Condicions d’Ús. Entre altres, les següents finalitats:

 

 

 

 

Al seu torn, la informació relativa a la Persona Usuària serà retinguda durant el període necessari per a complir els objectius indicats en la present Política de Privacitat, llevat que es requerira un període major, o ho permeta o requerisca la Llei.

Les vies a través de les quals L’ORGANITZACIÓ podrà recaptar dades personals de les Persones Usuàries són: